MANTENIMENT DE SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE FORÇA I TRENS DE RODATGE DE VEHICLES – TMVG0309

curs: MANTENIMENT DE SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE FORÇA I TRENS DE RODATGE DE VEHICLES AUTOMÒBILS

Nivell: 2

Durada total del curs: 490 hores

Horari: 14:30h a 20:30h

Data inici: 7 de Juny de 2022  //  Data fi: 27 d’Octubre de 2022

MÒDUL FORMATIU 1.- SISTEMES DE DIRECCIÓ I SUSPENSIÓ – 200 hores

Manteniment del sistema de direcció  del vehicle.

Continguts teoricopràctics:

 • Funcionament dels sistemes de direcció mecànics i assistits empleats en tot tipus de vehicles.
 • Mecanismes que componen el sistema de direcció del vehicle per aconseguir que la conducció sigui segura, progressiva i suau, garantint la seguretat del vehicle.
 • Sistema de direcció assistida elèctrica variable.
 • Comprovar la geometria de direcció  amb l’equip d’alineació i corregir anomalies per evitar desgastos irregulars en els pneumàtics garantint la seguretat del vehicle quant a la seva direccionabilitat.
 • Operacions efectuades en el sistema de direcció del vehicle.

Manteniment del sistema de suspensió del vehicle

Continguts teoricopràctics:

 • Mecanismes que componen el sistema de suspensió del vehicle per aconseguir que la conducció sigui segura, progressiva i suau, garantint la seguretat activa i passiva dels ocupants del vehicle aconseguint la màxima adhesió i estabilitat del vehicle pel que fa al ferm.
 • Sistema de suspensió hidropneumàtica.
 • Sistema de suspensió intel·ligent.
 • Elements del sistema de suspensió d’un vehicle industrial.

Manteniment de les rodes del vehicle

Continguts teoricopràctics:

 • El conjunt llanda-pneumàtic, per aconseguir que la conducció sigui segura  i confortable, garantint la seguretat dels ocupants del

MÒDUL FORMATIU 2 .- SISTEMES DE TRANSMISSIÓ I FRENS – 230 hores

Manteniment del sistema de transmissió del vehicle

Continguts teoricopràctics:

 • Sistema d’embragatge utilitzant l’utillatge especifico.
 • Caixes del canvi, utilitzant d’utillatge específic i seguint les instruccions tècniques.
 • Grups diferencials i les transmissions.
 • Caixes de transferència dels vehicles 4X4.
 • Funcionament dels diferents sistemes de bloqueig del diferencial.
 • Sistema complet de les caixes de canvi automàtiques.

Manteniment del sistema mecànic i hidràulic de frens del vehicle

Continguts teoricopràctics:

 • Elements i components del sistema mecànic de frens del vehicle, analitzant els seus desgastos i procediments de reparació i substitució.
 • Elements i components del sistema hidràulic de frens del vehicle, analitzant els seus desgastos i procediments de reparació i substitució.
 • Elements i components del sistema de frenat d’un vehicle industrial, camió o autocar, identificant els seus components i analitzant el seu índex de desgast, procedint a la substitució d’elements si fos necessari.

Manteniment del sistema elèctric i electrònic de frens del vehicle

Continguts teoricopràctics:

 • Sistema antiblocatge de frens, comprovant que compleix i manté l’eficàcia i direccionabilitat.
 • Sistema d’estabilitat electrònica ESP, comprovant que compleix i manté l’eficàcia i direccionabilitat
 • Sistema de fre d’estacionament de comandament elèctric.
 • Dispositiu de desacceleració del vehicle industrial.

Prevenció de riscos laborals i mediambientals en   manteniment  de vehicles

Continguts teoricopràctics:

 • Mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de la manipulació de les instal·lacions i equips, contingudes en els plans de seguretat de les empreses del sector.
 • Pla de seguretat analitzant les mesures de prevenció, seguretat i protecció  mediambiental de l’empresa.
 • Mesures de protecció mediambiental i reciclat de residus de l’empresa.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: – 10 hores

 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental ien igualtat de gènere.

MÒDUL FORMATIU PRACTIQUES PROFESSIONALS NO LABORAL – 80 hores      

 • Participar en els processos d’atenció al client, acompanyant a l’encarregat.
 • Gestionar el magatzem, demanats de peces i productes consumibles.
 • Diagnosticar i reparar avaries de vehicles en una situació real.
 • Col·laborar en els processos de treball de l’empresa, seguint les normes i instruccions establertes al centre de treball.
Contacte | Política de privadesa | Política de cookies | Avís legal
Instagram