MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ – ELEE0109

Curs: MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Nivell: 2

Durada total del curs: 930 hores

Horari: 8h a 14h

Data inici: Gener 2021  //  Data fi: Octubre 2021

MÒDUL FORMATIU 1 – INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS D’HABITATGES 170 hores

Unitat Formativa: Muntatge d’instal·lacions elèctriques d’enllaç en edificis.

1) Instal·lacions d’enllaç.

 • Línia general d’alimentació
 • Característiques i tipus dels elements (caixa general de protecció i mesura, comptadors, cables, tubs, dispositius generals i individuals de comandament i protecció, interruptor de control de potència). ITC-BT-13, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT11.
 • Característiques i tipus d’elements:
  • Quadre de distribució.
  • Elements de comandament i protecció.
  • Tubs i canalitzacions
  • Conductors elèctrics.
  • Elements de maniobra i de connexió.
 • Emplaçament i muntatge de les instal·lacions d’enllaç:
  • Caixes generals de protecció.
  • Comptadors i centralització.
  • Dispositius de comandament i protecció. ITC-BT-16, ITC-BT-17.

2) Representació i simbologia de les instal·lacions elèctriques d’enllaç.

 • Simbologia normalitzada en les instal·lacions elèctriques d’enllaç.
 • Plans i esquemes elèctrics normalitzats.
 • Interpretació d’esquemes elèctrics de les instal·lacions d’enllaç:
  • Per a un solo usuari.
  • Per a més d’un usuari.
  • Normativa i reglamentació. ITC-BT-12.

3) Mesura en les instal·lacions elèctriques.

 • Magnituds elèctriques.
 • Resistència elèctrica de les preses de terra i aïllaments.
 • Relacions fonamentals entre les magnituds elèctriques.
 • Instruments de mesura:
  • Tipologia i característiques.
  • Procediments de connexió.
  • Processos de mesura.

4) Elaboració de la documentació de les instal·lacions elèctriques d’enllaç.

 • Documentació de les instal·lacions ITC-BT-01, ITC-BT-02.
 • Requisits i actuacions dels instal·ladors autoritzats ITC-BT-03.
 • Documentació i posada en servei de les instal·lacions ITC-BT-04.
 • Verificació i inspeccions ITC-BT-05.
 • Previsió de càrregues per al subministrament de B.T. ITC-BT-08, ITC-BT-10.

Unitat Formativa: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis d’habitatges.

1) Instal·lacions d’electrificació en habitatges i edificis.

 • Instal·lacions interiors:
  • Prescripcions generals. ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-26.
 • Instal·lacions en habitatges:
  • Grau d’electrificació. ITC-BT-25.
 • Instal·lacions amb banyeres o dutxes. ITC-BT-27.
 • Instal·lacions de posada a terra: característiques i elements. ITC-BT-18.
 • Instal·lacions en les zones comunes: característiques i elements.
 • Seguretat en les instal·lacions.
 • Protecció contra sobreintensitats i sobretensions. ITC-BT-22, ITC-BT-23.
 • Sobrecàrregues.
 • Curtcircuits.
 • Protecció contra contactes directes i indirectes. ITC-BT-24.
 • Interruptors diferencials (sensibilitat, desconnexió, etc.).

2) Representació i simbologia de les instal·lacions elèctriques en habitatges.

 • Simbologia normalitzada en les instal·lacions elèctriques.
 • Interpretació d’esquemes elèctrics de les instal·lacions d’interior i de plànols d’edificis.

3) Càlcul en les instal·lacions elèctriques de BT d’edificis d’habitatges.

 • Grau d’electrificació i potència en els habitatges.
 • Càrrega total d’edificis destinats preferentment a habitatges.
 • Circuits, secció de conductors i caigudes de tensió en habitatges i instal·lacions d’enllaç.
 • Intensitats màximes admissibles en els conductors.
 • Elements de protecció.
 • Dimensions de tubs i canalitzacions.
 • Selecció d’elements.
 • Procediments normalitzats de càlcul de les instal·lacions de BT.

4) Muntatge d’instal·lacions elèctriques d’interior en habitatges i edificis.

 • Emplaçament i muntatge de sistema d’instal·lacions interiors d’habitatges: tubs i cables, nombre de circuits i característiques en el muntatge, preses de terra, línies i derivacions, quadre general de distribució, banys i cuines, entre altres.
 • Instal·lació en zones comunes (il·luminació d’escala, il·luminació de quart de serveis, il·luminació de seguretat).
 • Mitjans i equips tècnics en el muntatge.
 • Normativa i reglamentació.

5) Diagnòstic i reparació d’instal·lacions elèctriques en habitatges i edificis d’habitatges.

 • Verificació de connexions i mesurament d’aïllaments d’aquestes.
 • Comprovació d’intensitat dels circuits.
 • Fallades d’aïllament i problemes de fugides de corrent.
 • Reparació de circuits amb sobrecàrregues.
 • Increment de consum i caiguda de tensió superior a la permesa en el REBT.

6) Normativa i documentació tècnica d’instal·lacions elèctriques.

 • Memòria tècnica d’una instal·lació de grau bàsic.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica.
 • Projecte i la tramitació de les instal·lacions.
 • Emplenament d’informes de verificacions i inspeccions.

Unitat Formativa: Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques.

1) Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

 • El treball i la salut.
 • Els riscos professionals.
 • Factors de risc.
 • Conseqüències i danys derivats del treball.
  • Accident de treball.
  • Malaltia professional.
  • Altres patologies derivades del treball.
  • Repercussions econòmiques i de funcionament.
 • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals:
  • La llei de prevenció de riscos laborals.
  • El reglament dels serveis de prevenció.
  • Abast i fonaments jurídics.
  • Directives sobre seguretat i salut en el treball.
 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball:
  • Organismes nacionals.
  • Organismes de caràcter autonòmic.

2) Riscos generals i la seva prevenció.

 • Riscos en el maneig d’eines i equips.
 • Riscos en la manipulació de sistemes i instal·lacions.
 • Riscos en l’emmagatzematge i transport de càrregues.
 • Riscos associats al mitjà de treball:
  • Exposició a agents físics, químics o biològics.
  • El foc.
 • Riscos derivats de la càrrega de treball:
  • La fatiga física.
  • La fatiga mental.
  • La insatisfacció laboral.
 • La protecció de la seguretat i salut dels treballadors:
  • La protecció col·lectiva.
  • La protecció individual.

3) Actuació en emergències i evacuació.

 • Tipus d’accidents.
 • Avaluació primària de l’accidentat.
 • Primers auxilis.
 • Socorrisme.
 • Situacions d’emergència.
 • Plans d’emergència i evacuació.
 • Informació de suport per a l’actuació d’emergències.

4) Riscos elèctrics.

 • Tipus d’accidents elèctrics.
 • Contactes directes.
  • Contacte directe amb dos conductors actius d’una línia.
  • Contacte directe amb un conductor actiu de línia i massa o terra.
  • Descàrrega per inducció.
 • Protecció contra contactes directes:
  • Allunyament de les parts actives.
  • Interposició d’obstacles.
  • Recobriment de les parts actives.
 • Contactes indirectes:
  • Posada a terra de les masses.
  • Doble aïllament.
  • Interruptor diferencial.
  • Actuació en cas d’accident.
 • Normes de seguretat:
  • Treballs sense tensió.
  • Treballs amb tensió.
  • Material de seguretat.

 

MÒDUL FORMATIU 2 – INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS D’OFICINA, COMERÇOS I INDÚSTRIES 230 hores

Unitat Formativa: Muntatge d’instal·lacions elèctriques d’enllaç en edificis.

1) Instal·lacions d’enllaç.

 • Línia general d’alimentació:
  • Característiques i tipus dels elements (caixa general de protecció i mesura, comptadors, cables, tubs, dispositius generals i individuals de comandament i protecció, interruptor de control de potència). ITC-BT-13, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT11.
 • Característiques i tipus d’elements:
  • Quadre de distribució.
  • Elements de comandament i protecció.
  • Tubs i canalitzacions.Caixes.Conductors elèctrics.
  • Elements de maniobra i de connexió.
 • Emplaçament i muntatge de les instal·lacions d’enllaç:
  • Caixes generals de protecció.
  • Comptadors i centralització.
  • Dispositius de comandament i protecció. ITC-BT-16, ITC-BT-17.

2) Representació i simbologia de les instal·lacions elèctriques d’enllaç.

 • Simbologia normalitzada en les instal·lacions elèctriques d’enllaç.
 • Plans i esquemes elèctrics normalitzats.
 • Interpretació d’esquemes elèctrics de les instal·lacions d’enllaç:
  • Per a un solo usuari.
  • Per a més d’un usuari.
 • Normativa i reglamentació. ITC-BT-12.

3) Mesura en les instal·lacions elèctriques.

 • Magnituds elèctriques.
 • Resistència elèctrica de les preses de terra i aïllaments.
 • Relacions fonamentals entre les magnituds elèctriques.
 • Instruments de mesura:
  • Tipologia i característiques.
 • Procediments de connexió.
 • Processos de mesura.

4) Elaboració de la documentació de les instal·lacions elèctriques d’enllaç.

 • Documentació de les instal·lacions ITC-BT-01, ITC-BT-02.
 • Requisits i actuacions dels instal·ladors autoritzats ITC-BT-03.
 • Documentació i posada en servei de les instal·lacions ITC-BT-04.
 • Verificació i inspeccions ITC-BT-05.
 • Previsió de càrregues per al subministrament de B.T. ITC-BT-08, ITC-BT-10.

Unitat Formativa: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’interior.

1) Instal·lacions d’electrificació en edificis comercials, oficines, indústries.

 • Característiques de les instal·lacions.
 • Tipus d’elements.
 • Proteccions.
 • Normativa de: Instal·lacions de locals amb banyeres o dutxes. ITC-BT-27.
 • Instal·lacions en locals de pública concurrència. ITC-BT-28.
 • Enllumenats especials. ITC-BT-44.
 • Instruccions complementàries per als enllumenats especials.

2) Instal·lacions de locals amb el risc d’incendi i explosió.

 • Instal·lacions en locals amb el risc d’incendi o explosió. ITC-BT-29 i les seves normes UNEIX associades.
 • Classificació d’emplaçaments.
 • Classificació general.
 • Classificació dels emplaçaments més usuals.
 • Maneres de protecció.
 • Condicions de la instal·lació per a totes les zones perilloses.
 • Criteris de selecció de material.

3) Instal·lació de locals de característiques especials.

 • Interpretació de normatives i reglamentacions referenciades en el REBT RD 842/2002 02/08/2002.
 • Instal·lacions en locals de característiques especials: humits, mullats, amb el risc de corrosió i polsosos, entre altres. ITC-BT-30, ITC-BT-31. ITC-BT-32, ITC-BT-33, ITC-BT-34, ITC-BT-35, ITC-BT-37, ITC-BT-38, ITC-BT-39, ITC-BT-40, ITC-BT-41, ITC-BT-42, ITC-BT-43, ITC-BT-45, ITC-BT-46, ITC-BT-49, ITC-BT-50.
 • Instal·lacions d’estacions de servei, garatges i tallers de reparació.
 • Instal·lacions de petites tensions de seguretat. ITC-BT-36.
 • Quiròfans i sales d’intervenció. Instal·lacions per a alimentació de socors. ITC-BT-38.
 • Instal·lacions d’enllumenat.
 • Quadres de distribució.
 • Elements de comandament i protecció.
 • Instal·lacions de posada a terra. ITC-BT-18
 • Sistemes de posada a terra.
 • Elèctrodes.
 • Resistència a terra.
 • Seguretat en les instal·lacions.

4) Mesures i verificacions en instal·lacions elèctriques.

 • Instruments de mesura, de localització d’avaries i analitzadors de xarxes.
 • Tarifació elèctrica, models en BT.
 • Proves de mesures i verificacions segons norma UNEIX 20460 i ICE 60364.6.61 (continuïtat de conductors de protecció, resistència d’aïllament, protecció per separació de circuits, resistència de sòl i paret, desconnexió automàtica de subministrament, polaritat, rendiment elèctric, resistència elèctrica i caiguda de tensió).

5) Muntatge d’instal·lacions elèctriques d’interior en edificis comercials, oficines, indústries i amb finalitats especials.

 • Emplaçament i muntatge dels sistemes d’instal·lació encastada, en superfície, a l’aire en els tipus d’edificis comercials, oficines i indústries. Separació de circuits. Identificació.
 • Sistema d’instal·lació de les canalitzacions: Elecció i situació.
 • Tubs metàl·lics i no metàl·lics.
 • Canales protectors.
 • Safates i suports, entre altres.
 • Preses de terra.
 • Línies i derivacions.
 • Quadres de distribució.
 • Preparació, mecanitzat i execució de: quadres o envolupants, canalitzacions, cables, terminals, entroncaments i connexions.
 • Mitjans i equips.

6) Reparació d’instal·lacions elèctriques d’interior en edificis comercials, oficines, indústries i amb finalitats especials.

 • Avaries tipus en edificis de locals comercials i indústries.
 • Símptomes i efectes de les avaries.
 • Diagnòstic i localització.
 • Reparació d’avaries.
 • Elaboració d’informes.

7) Càlcul en les instal·lacions elèctriques de BT en edificis comercials, oficines, indústries i amb finalitats especials.

 • Càrrega total corresponent edificis comercials, oficines i indústries.
 • Previsió de càrregues. ITC-BT-10.
 • Subministraments trifàsics o bifàsics-monofàsic.
 • Equilibrat de càrregues.
 • Circuits.
 • Distribució de l’electrificació en l’edifici.
 • Conductors. Seccions.

Unitat Formativa: Elaboració de la documentació tècnica segons el REBT per a la instal·lació de locals, comerços i petites indústries.

 1) Documentació tècnica i econòmica de les instal·lacions.

 • Característiques tècniques i funcionals establertes amb el client (en el marc de la reglamentació vigent, recollida en l’oferta o contracte formalitzat, incloent condicions econòmiques).
 • Establir tipus i distribució de lluminàries, calculant intensitat lumínica general i focalitzada, segons tipus d’instal·lació i activitat desenvolupada en el local, utilitzant programari específic.

2) Realitzar documentació tècnica-administrativa de les instal·lacions.

 • Calculo de les magnituds elèctriques segons procediments establerts en el REBT d’una instal·lació elèctrica per a edificis comercials, oficines i indústries aplicant les regles de càlcul electrotècnic.
 • Distribució de càrregues elèctriques en centres, naus o edificis, segons REBT.
 • Memòria tècnica de disseny.
 • Certificat de la instal·lació.
 • Esquema unificar.
 • Instruccions d’ús i manteniment d’equips i maquinària.
 • Certificats de realització segons projecte.
 • Visats professionals col·legiats.
 • Llicències d’obra.
 • Requeriments i informes requerits per les empreses subministradores.
 • Documentacions i requisits autonòmics.

 

MÒDUL FORMATIU 3 – INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES AUTOMATITZADES I INSTAL·LACIONS D’AUTOMATISMES – 240 hores

Unitat Formativa: Muntatge i reparació d’automatismes elèctrics.

1) Preparació d’armaris i quadres per al muntatge de circuits elèctrics.

 • Interpretació gràfica.
 • Ajustos i toleràncies de mecanitzat.
 • Mecanitzats manuals.
 • Muntatge d’elements elèctrics i electrònics.

2) Mesura en les instal·lacions d’automatismes elèctrics.

 • Relacions fonamentals entre les magnituds elèctriques.
 • Transducció de les principals magnituds físiques (temperatura, pressió, cabal, velocitat i il·luminació, entre altres).
 • Instruments de mesura: Tipologia i característiques.
 • Procediments de connexió.
 • Processos de mesura.
 • Mesures reglamentàries.

3) Representació, simbologia i instal·lació d’automatismes elèctrics.

 • Elements que componen les instal·lacions: sensors, actuadors, dispositius de control i elements auxiliars. tipus i característiques.
 • Convencionalismes de representació.
 • Simbologia normalitzada en les instal·lacions.
 • Plans i esquemes elèctrics normalitzats. Tipologia.
 • Interpretació d’esquemes elèctrics de les instal·lacions.
 • Normativa i reglamentació.

4) Muntatge d’instal·lacions electrotècniques amb automatismes elèctrics.

 • Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions segons l’àrea d’aplicació: Sensors i actuadors entre altres.
 • Circuits de força i comandament.
 • Mitjans i equips.
 • Normativa i reglamentació.

5) Manteniment, reparació d’automatismes elèctrics.

 • Avaries en les instal·lacions d’automatismes. Símptomes i efectes.
 • Diagnòstic i localització d’avaries: proves, mesures, procediments i elements de seguretat entri en instal·lacions.
 • Reparació d’avaries.
 • Memòria tècnica, esquema de la instal·lació, certificat de la instal·lació, instruccions generals d’ús i manteniment, entre altres.
 • Elaboració d’informes.

 Unitat Formativa: Muntatge d’instal·lacions automatitzades.

 1) Instal·lacions automatitzades.

 • Instal·lacions automatitzades: Aplicacions típiques. ITC-BT-51.
 • Tipus de sensors. Característiques i aplicacions.
 • Actuadors: relés, contactors, solenoides, electrovàlvules (entre altres).
 • Control de potència: arrencada de motors (monofàsics i trifàsics, entre altres).
 • Proteccions contra curtcircuits derivacions i sobrecàrregues.
 • Arrencadors estàtics i variadors de velocitat electrònics.
 • Controladors programables.

2) Representació i simbologia de les instal·lacions automatitzades.

 • Convencionalismes de representació.
 • Simbologia normalitzada en les instal·lacions automatitzades.
 • Interpretació d’esquemes elèctrics d’instal·lacions automatitzades.
 • Normativa i reglamentació.

3) Muntatge d’instal·lacions automatitzades.

 • Emplaçament i muntatge d’armaris i quadres elèctrics, sensors i detectors, controls programables i actuadors.
 • Circuits combinacionals i seqüencials.
 • Estructura dels programes d’aplicació i llenguatges de programació.
 • Programació dels elements de control.

4) Documentació de les instal·lacions automatitzades.

 • Memòria tècnica, certificat de la instal·lació, instruccions generals d’ús i manteniment.
 • Esquemes elèctrics de la instal·lació.
 • Programa de comandament.
 • Elaboració d’informes.

Unitat Formativa: Reparació d’avaries en instal·lacions automatitzades.

1) Manteniment, ajust i reparació d’instal·lacions automatitzades.

 • Lectura de l’esquema elèctric i del programa de control.
 • Revisió dels paràmetres i test del programa de comandament.
 • Avaries tipus en les instal·lacions automatitzades.
 • Símptomes i efectes de les avaries.
 • Diagnòstic i localització d’avaries (proves, mesures, procediments i elements de seguretat) en instal·lacions automatitzades.
 • Reparació d’avaries.

2) Documentació de les instal·lacions.

 • Informe sobre l’estat de la instal·lació.
 • Procediments bàsics d’actuació.
 • Memòria tècnica, esquemes elèctrics, instruccions generals d’ús i manteniment, entre altres.
 • Elaboració d’informes sobre les accions realitzades.

 

MÒDUL FORMATIU 4 – MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ – 120 hores

Unitat Formativa: Muntatge de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.

1) Xarxes elèctriques aèries de B.T.

 • Tipus de línies i de connexió en les xarxes de distribució. ITC-BT-06.
 • Distribució radial i en anell.
 • Tipus d’esquemes en xarxes de Baixa.
 • Tensió en funció de la seva connexió a terra, c.d.t en una xarxa de distribució.
 • Variació dels paràmetres de la xarxa de distribució, en funció de les modificacions d’aquesta.

2) Elements d’una xarxa de distribució aèria de B.T.

 • Suports. Tipus i característiques (metàl·lics, formigó, fusta etc.).
 • Conjunts d’amarrament i accessoris per a línies sobre pals. Canvis de direcció.
 • Suports i Subjeccions en façana. Tipus i característiques.
 • Conjunts d’amarrament i accessoris per a línies sobre façana. Canvis de direcció.
 • Aïlladors i ferratges. Tipus i característiques.
 • Caixes de derivació i fusibles. Tipus i característiques.
 • Cables emprats en la distribució aèria en B.T. Tipus i característiques.
 • Creuaments i paral·lelismes.
 • Tipus i característiques dels conductors, cables tibats i posats.
 • Reglamentació electrotècnica vigent per a línies aèries de BT. Normativa particular de la companyia distribuïdora. Normativa nacional i internacional.
 • Simbologia i interpretació de plans i esquemes de xarxes.

3) Muntatge de xarxa aèria sobre suports i façana.

 • Permisos i autoritzacions prèvies, d’organismes oficials i particulars.
 • Estudi de creuaments i paral·lelismes. Permisos i autoritzacions.
 • Fases del muntatge. Replanteig. Problemes típics i solucions.
 • Apilament i guarda de materials. Carrega transport i descàrrega d’elements.
 • Operacions per a la fonamentació i formigonada de suports.
 • Hissat de suports. Estesa de cables. Tibat de cables. Muntatge de ferratges.
 • Muntatge d’aïllants, cadenes i accessoris.
 • Entroncaments de conductors. Conjunts i equips.

4) Equips tècnics i posada en servei.

 • Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega i distribució.
 • Dispositius de subjecció.
 • Vehicles de transport, mitjans auxiliars per a l’hissat i estesa de cables.
 • Eines manuals.
 • Documents necessaris.
 • Relació amb la companyia subministradora.
 • Control i mesura de paràmetres característics. Aparells i tècniques de mesura.

Unitat Formativa: Manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.

 1) Manteniment i reparació en xarxes elèctriques aèries de B.T.

 • Diagnòstic i localització d’avaries
 • Simptomatologia, tècniques emprades i característiques fonamentals.
 • Normes i procediments. Normes particulars de la companyia subministradora.
 • Eines emprades per al manteniment d’instal·lacions.
 • Funció, utilització i tipus emprats.
 • Manteniment predictiu. Manteniment preventiu. Manteniment correctiu.
 • Manteniment d’una línia de BT. Mesures i controls. Termografia. Mesura de resistència de posada a terra, entre altres.
 • Revisions de manteniment. Reconeixement Reglamentari.

2) Mesures i mitjans de seguretat en xarxes elèctriques aèries de B.T.

 • Instal·lació en descàrrec.
 • Les cinc regles d’or.
 • Zona protegida i zona de treball.

 

MÒDUL FORMATIU 5 – MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE BAIXA TENSIÓ – 110 hores 

Unitat Formativa: Muntatge de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.

1) Elements d’una xarxa de distribució subterrània de BT.

 • Elements i materials utilitzats. Funcions i característiques. Simbologia.
 • Tipus de xarxes subterrànies.
 • Classificació i descripció dels elements.
 • Elements de senyalització, protecció i maniobra. Tipus i característiques.
 • Terres.
 • Caixes de derivació i fusibles. Tipus i característiques.
 • Cables emprats en la distribució subterrània en BT. Tipus i característiques.
 • Creuaments i paral·lelismes.
 • Reglamentació electrotècnica vigent per a línies subterrànies de BT. Normativa particular de la companyia distribuïdora. Normativa nacional i internacional.
 • Simbologia i interpretació de plans i esquemes de xarxes.

2) Muntatge de xarxa subterrània (enterrada, entubada, en galeria).

 • Permisos i autoritzacions prèvies.
 • Obertura i condicionament de rases. Elements.
 • Col·locació de tubs, assentament de cables.
 • Estesa de cables i connexió de cables.
 • Entroncaments de conductors. Conjunts i equips. Identificació i marcat de cables.

Unitat Formativa: Manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.

1) Identificació de les parts que configura la xarxa subterrània de B.T.

 • Verificació de la normativa aplicada en xarxes subterrànies de Baixa Tensió.
 • Tipus de distribució en xarxes subterrànies de Baixa Tensió.
 • Esquemes en xarxes subterrànies de Baixa Tensió.
 • Variació dels paràmetres de la xarxa de distribució, en funció de les modificacions d’aquesta.

2) Manteniment i reparació de xarxes elèctriques subterrànies de B.T.

 • Diagnòstic i localització d’avaries. Simptomatologia, tècniques emprades i característiques fonamentals.
 • Normes i procediments. Normes particulars de la companyia subministradora.
 • Eines emprades per al manteniment d’instal·lacions. Funció, utilització i tipus emprats.
 • Manteniment predictiu. Manteniment preventiu. Manteniment correctiu. Manteniment d’una línia subterrània de BT. Mesures i controls.
 • Termografia. Mesura de resistència de posada a terra, entre altres.
 • Revisions de manteniment. Reconeixement Reglamentari.
 • Connexió/desconnexió de xarxes subterrànies de BT. Permisos. Comprovacions i actuacions prèvies.
 • Relació amb la companyia subministradora. El Despatx de control Elèctric.
 • Elaboració d’informes d’activitat i resultats.

 

MÒDUL FORMATIU 6 – MUNTATGE I MANTENIMENT DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES – 180 hores

Unitat Formativa: Muntatge i manteniment de transformadors.

 1) Característiques i funcionalitat de transformadors.

 • Principis de funcionament. ITC-BT-48.
 • Relació de transformació.
 • Ús dels transformadors. Classificacions.
 • Transformadors trifàsics:
  • Esquemes de connexions.
 • Acoblament de transformadors.
 • Regulació de tensió.
 • Assajos de curtcircuit, de rigidesa, rendiment, assajos complementaris, mecànics, en buit i en càrrega, pèrdues, etc.
 • Placa de característiques d’un transformador.
 • Components d’un transformador.
 • Nucli, debanaments o bobines, aïllaments, ferratges, terminals i connexions.

2) Construcció de petits transformadors monofàsics i trifàsics.

 • Esquemes i plans de petits transformadors:
  • Simbologia.
 • Càlcul i disseny de transformadors de baixa potència:
  • Monofàsics i trifàsics.
 • Característiques funcionals i constructives dels transformadors monofàsics i trifàsics.
 • Procés del muntatge i connexió d’un transformador.
 • Material emprat en els nuclis.
 • Forma i construcció d’aquests.
 • Circuit magnètic, qualitats.
 • Bobines, qualitats.
 • Assajos previs al muntatge de la carcassa. Vernissat.
 • Eines i equips emprats en el càlcul i muntatge de petits transformadors.
 • Assajos normalitzats aplicats a transformadors (en buit, en curtcircuit, aïllament, rigidesa dielèctrica entre altres).
 • Esquemes de connexió per a proves. Toleràncies. Normativa. Eines i equips.

3) Avaries i manteniment de transformadors.

 • Protecció dels transformadors, relés i fusibles.
 • Avaries en els transformadors. AT-*BT Cuba Proteccions i dielèctric.
 • Causes externes:
  • Efectes que produeixen.
 • Causes internes:
  • Efectes que produeixen.
 • Detecció, localització i reparació d’avaries segons els tipus de transformadors.
 • Eines i equips.
 • Tècniques de manteniment de transformadors:
  • Predictiu.
  • Preventiu i correctiu.
 • Eines informàtiques aplicades al manteniment.
 • Informes típics emprats per al manteniment de transformadors.
 • Documentació utilitzada.
 • Assajos normalitzats de prova i verificació transformadors després de la seva reparació.
 • Esquemes.
 • Toleràncies.
 • Procediments, eines i equips necessaris.

Unitat Formativa: Muntatge i manteniment de màquines elèctriques rotatives.

 1) Màquines elèctriques rotatives de corrent continu (CC) i de corrent altern (CA): generadors i motors.

 • Principis de funcionament.
 • Classificació de les màquines elèctriques. ITC-BT-47.
 • Màquina de CC:
  • Dinamos i motors.
 • Màquines de CA alternadors i motors (monofàsics i trifàsics).
 • Tipologia de les màquines.
 • Valors característics (potència, tensió, velocitat, rendiment, entre altres).
 • Placa de característiques.
 • Connexió de la màquina segons la seva placa de característiques.
 • Corbes característiques de les màquines elèctriques de CC i CA.
 • Tipus d’arrencada de les màquines elèctriques de CC i CA.
 • Aplicacions específiques de les diferents màquines.

2) Connexions i acoblaments de les màquines elèctriques.

 • Esquemes de connexió i plans de maquines elèctriques.
 • Simbologia.
 • Designació de borns.
 • Parts fonamentals.
 • Elements fixos i mòbils.
 • Conjunts mecànics.
 • Característiques constructives.
 • Canvi de condicions en les màquines elèctriques de CC i CA.
 • Taules, gràfics i programari d’aplicació.
 • Processos de muntatge i desmuntatge de màquines elèctriques de CC i CA.
 • Eines i equips.
 • Sistema d’arrencada de màquines elèctriques de CC i CA.
 • Assajos normalitzats de màquines elèctriques de CC i CA.
 • Normativa i tècniques emprades.
 • Eines i equips.

3) Avaries i manteniment de les màquines elèctriques.

 • Tècniques de manteniment de màquines elèctriques de CC i CA.
 • Eines informàtiques aplicades al manteniment.
 • Diagnòstic i reparació de màquines elèctriques de CC i CA.
 • Tècniques de localització d’avaries.
 • Bobinatges de màquines elèctriques.
 • Manteniment preventiu, predictiu i correctiu.
 • Anàlisi de vibracions.
 • Desequilibri, desalineació, entre altres.
 • Eines emprades.
 • Informes típics utilitzats en el manteniment de màquines elèctriques de CC i CA.
 • Documentació utilitzada.
 • Normes de seguretat utilitzades en la construcció i manteniment de màquines elèctriques de CC i CA.

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – 10 hores

 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere.

 

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS  80 hores

1) Instal·lacions d’enllaç i l’electrificació d’habitatges, oficines, comerços i petites indústries.

 • Representació i simbologia en plans i esquemes elèctrics.
 • Normativa d’instal·lacions, segons REBT.
 • Operacions bàsiques de muntatge.
 • Càlcul d’instal·lacions elèctriques.
 • Previsió de càrregues per a edificis comercials i industrials.
 • Càlcul d’il·luminació d’interiors.
 • Mesures en les instal·lacions d’edificis comercials, oficines i industrials.
 • Operacions de verificació d’instal·lacions.
 • Normes d’instal·lacions d’escomeses.

2) Instal·lacions automatitzades i automatismes elèctrics.

 • Simbologia i representació d’esquemes elèctrics.
 • Identificació d’elements de sistemes elèctrics i electrònics.
 • Instal·lacions i sistemes elèctrics.
 • Detecció i correcció d’avaries.
 • Manteniment i reparació d’instal·lacions automatitzades i amb automatismes elèctrics.
 • Elaboració de documentació tècnica.

3) Instal·lació de xarxes aèries de baixa tensió i línies de distribució subterrànies.

 • Normativa i simbologia.
 • Materials per a les xarxes aèries per a distribució en baixa tensió.
 • Operacions d’execució de les instal·lacions.
 • Condicions generals per a creuaments i paral·lelisme.
 • Manteniment i reparació de xarxes aèries i subterrànies.
 • Elaboració d’informes de l’activitat desenvolupada.

4) Instal·lació de màquines elèctriques.

 • Connexió dels debanaments.
 • Símbols i representació gràfica.
 • Assajos i proves a transformadors.
 • Instal·lació i acoblament de màquines elèctriques rotatives.
 • Mètodes d’arrencada dels diferents tipus de màquines elèctriques rotatives.
 • Assajos i proves en màquines rotatives.
 • Diagnòstic i localització d’avaries realitzant les proves i mesures necessàries.

5) Integració i comunicació en el centre de treball.

 • Comportament responsable en el centre de treball.
 • Respecte als procediments i normes del centre de treball.
 • Interpretació i execució amb diligència les instruccions rebudes.
 • Reconeixement del procés productiu de l’organització.
 • Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball.
 • Adequació al ritme de treball de l’empresa.
 • Seguiment de les normes de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient.
Contacte | Política de privadesa | Política de cookies | Avís legal
Instagram