OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS – ADGG0408

curs: OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Nivell: 1

Durada total del curs: 470 hores

Horari: de 9h a 14h

Data inici: Febrer 2024  //  Data fi: Juliol 2024

MÒDUL FORMATIU 1.- TÈCNIQUES ADMINISTRATIVES BÀSIQUES – 150 hores

Organització empresarial i de recursos humans

 • Representar les funcions bàsiques i els fluxos d’informació fonamentals en estructures organitzatives públiques o privades determinades, a través d’organigrames.
 • Identificar els criteris d’actuació  professional que permeten  la  integració i cooperació de  les   activitats  de  suport  administratiu  en  un grup de treball  o  departament,  contribuint a  crear  un clima de  treball  productiu, d’acord amb una ètica personal i professional.

Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l’empresa.

 • Aplicar tècniques bàsiques de recepció, classificació i distribució de paqueteria i de correu convencional i telemàtic.

Gestió auxiliar de documentació econòmic-administrativa i comercial.

 • Aplicar les tècniques de registre i classificació de la documentació  administrativa  bàsica,  especificant  la seva funció, elements i requisits fonamentals, a través d’aplicacions informàtiques adequades.
 • Operar amb mitjans de pagament bàsics, identificant  els  requisits  fonamentals  dels  justificants  de  les operacions, els emissors i receptors, i els imports i càlculs
 • Aplicar procediments de control d’existències de documentació, material i equips d’oficina i els  mètodes de registre i accés, i l’estoc de seguretat establert.

MÒDUL FORMATIU 2.- OPERACIONS BÀSIQUES DE COMUNICACIÓ – 120 hores

Comunicació en las relacions professionals.

 • Aplicar tècniques  de  comunicació  efectiva,  en  situacions  de  relacions  professionals  amb     persones internes  o  externes  de  l’organització,  seleccionant  les  pautes  d’actuació  apropiades  en  funció    dels diferents elements, barreres, dificultats i alteracions.
 • Aplicar pautes de comportament assertiu en processos de comunicació en grups de treball,  utilitzant-les en funció de diferents situacions professionals relacionades amb les activitats de suport administratiu.
 • Aplicar pautes bàsiques d’actuació per al tractament de situacions de conflicte en l’actuació professional, tenint en compte diferents comportaments i les seves possibles conseqüències.

Comunicació oral  i escrita en la empresa.

 • Aplicar tècniques de comunicació escrita en la confecció i  emplenat d’avisos, rètols  o  altres  documents d’informació anàlegs, mitjançant la utilització d’instruments d’escriptura manuals o electrònics.
 • Utilitzar tècniques bàsiques  de  comunicació  presencial,  transmetent  informació  operativa  i  d’imatge corporativa d’acord amb els usos i costums  soci  professionals  rutinaris,  d’organitzacions i  interlocutors tipus.
 • Utilitzar tècniques  bàsiques  de   comunicació   telefònica  i   telemàtica   per   proporcionar   informació operativa, aplicant els protocols i pautes d’imatge corporativa tipus en l’actuació empresarial.

MÒDUL FORMATIU 3.- REPRODUCCIÓ I ARXIU – 120 hores

Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic.

 • Utilitzar les funcions bàsiques dels sistemes operatius habituals en la gestió i cerca  de  carpetes  i
 • Aplicar tècniques  d’arxiu  i  classificació   bàsiques  i   habituals  en    la   codificació    i   organització    de documentació administrativa tipus, utilitzant arxius físics o informàtics.
 • Utilitzar les tècniques bàsiques d’accés, lliurament, transferència i eliminació de documents  i  arxius,  en funció dels diferents nivells d’accés, conservació i vigència.
 • Utilitzar les  funcions  bàsiques  de  bases  de  dades   necessàries,   introduint,   ordenant,   consultant    i presentant informació de forma actualitzada.

Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic.

 • Comprovar el funcionament bàsic dels equips de  reproducció,  informàtics  i  d’enquadernació funcional fotocopiadores,  impressores,  escàners,   reproductores,   perforadores,  enquadernadores o   uns  altres, identificant les incidències elementals, d’acord amb els manuals d’ús i sistemes d’ajuda.
 • Utilitzar útils de reprografia,  obtenint  còpies  en  format documental i/o digital  de  documentació tipus, d’acord amb criteris i estàndards de qualitat definits.
 • Utilitzar materials  i  útils  d’enquadernació funcional  amb precisió,  atenent  a  les  característiques  dels documents tipus, respectant els criteris de seguretat i sostenibilitat.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – 40 hores

 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental ien igualtat de gènere.
 • Bàsic de prevenció de riscos.

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS – 40 hores       

 • Realitzar operacions bàsiques de recepció, classificació i distribució de paqueteria i de correu convencional i telemàtic.
 • Realitzar operacions de registre i classificació de documentació administrativa bàsica, control d’existències de material i equips d’oficina i càlcul bàsic en operacions de tresoreria.
 • Realitzar operacions bàsiques de comunicació telefònica, telemàtica i presencial per proporcionar informació operativa, aplicant els protocols i les pautes d’imatge corporativa tipus en l’actuació empresarial.
 • Realitzar operacions d’arxivament i classificació bàsiques i habituals en la codificació i organització de documentació administrativa tipus, utilitzant arxius físics o informàtics.
 • Realitzar i comprovar el funcionament bàsic dels equips de reproducció, informàtics i d’enquadernació funcional –fotocopiadores, impressores, escàners, reproductors, perforadores, enquadernadores o altres–, identificant les incidències elementals, d’acord amb els manuals d’ús i sistemes d’ajuda.
 • Participar en els processos de treball de l’empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.
Contacte | Política de privadesa | Política de cookies | Avís legal
Instagram