Política de Qualitat

Els nostres cursos estan dirigits a totes aquelles persones que estiguin interessades en la seva formació i creixement personal, per tal d’inserir-se al món laboral i/o accedir a una nova sortida professional.

La nostra Política de Qualitat està basada en satisfer les necessitats dels nostres alumnes, és per això que la Direcció d’Institució Escolar Balmes sap que és imprescindible personal format, competent i que s’involucri en la consecució dels objectius i compromís  amb l’empresa i per tant, amb els seus alumnes.

Conscient de la importància d’aquest compromís amb la qualitat i satisfacció, estructurem el nostre desenvolupament a través d’un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la Norma ISO 9001:2015, basat en els següents principis:

1Compromís de control i gestió de la nostra organització, que ens permeti complir amb els nostres objectius i obtenir un grau de qualitat dels mateixos, basats prioritàriament en l’atenció, relació i satisfacció dels nostres alumnes, control de professorat i seguiments dels programes formatius..
2Millora contínua dels nostres processos  i objectius de qualitat,  planificant la gestió en relació als Riscos i Oportunitats derivats del context.
3Establir uns objectius i metes de qualitat coherents amb els propòsits de l’empresa i revisables al menys anualment.
4Complir amb els requisits tant Legals com Reglamentaris i amb els requisits que l’organització subscrigui.
5Compromís d’oferir un centre segur amb mesures de prevenció i protecció sanitària davant de qualsevol situació d’emergència que es pugui produir.
6Portar a terme actuacions dels nostres aspectes ambientals per tal de reduir impactes al mínim, adquirint d’aquesta manera l’organització un compromís de protecció del medi ambient.

Per tal de portar a terme els punts anteriors, Direcció General estableix tots el mitjans i recursos necessaris per a implementar-los, així com perquè aquesta política sigui coneguda, entesa i portada a la pràctica per tots els nivells de l’organització.

 

Martorell, gener de 2024