Igualtat

La Institució Escolar Balmes SL, centre educatiu i de formació, declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminació directa o indirectament per raó de sexe, així com l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el sí de la Institució, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la política corporativa i de recursos humans, d’acord amb la definició de dit principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, el qual disposa:

“El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes suposa l’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil”

Aquesta definició ha estat posteriorment ratificada per la Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya.

En tots i cada un dels àmbits en que es desenvolupa l’activitat de la Institució Escolar Balmes; des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, s’assumeix el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de manera especial a la discriminació indirecta, la qual es defineix, tal i com disposa tant l’article 6.2. de la normativa estatal com l’article 2.1. de la norma catalana, anteriorment citades:

“Es considerarà discriminació indirecta per raó de sexe la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutre posa a persones d’un sexe en desavantatge particular respecte a altres persones de l’altre, a menys que dita disposició, criteri o pràctica puguin justificar-se objectivament en atenció a una finalitat llegítima i que els mitjans per assolir dita finalitat siguin necessaris i adequats”.

Respecte a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions que s’adoptin a aquest respecte i es projectarà una imatge de l’empresa d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Els principis enunciats es duran a la pràctica a través del foment de mesures d’igualtat o a través de la implantació d’un Pla d’Igualtat que suposin millores respecte a la situació present, arbitrant-se els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes a l’empresa i per extensió, en el conjunt de la societat.

Per a dur a terme aquest propòsit es crearà la comissió d’igualtat amb representants dels i les treballadores i responsables de l’empresa i incorporant la figura de l’agent d’igualtat pel desenvolupament i avaluació de les mencionades mesures d’igualtat.

Signat per,
Direcció del Balmes - Centre de Formació

Martorell, 30 d’abril de 2021

Contacte | Política de privadesa | Política de cookies | Avís legal
Instagram